San hô đỏ
    TRANH MIÊU TẢ VIỆC LẤY SAN HÔ
    GIA CÔNG  SAN HÔ NHỮNG NĂM 50 CỦA ĐÀI LOAN
    GIA CÔNG  SAN HÔ NHỮNG NĂM 50 CỦA ĐÀI LOAN